top of page

Strategidokument for Morsa SK, revidert mars 2022 - Gjelder til 01.01.2023

1 Klubbens virksomhetsidé
 

Morsa SK skal bidra til å lede, utbre og utvikle sykling som en breddeidrett i gamle Østfold. Frivilligheten er Morsa SK viktigste organisasjonsverdi.

 

1.1 Breddeidrett
Morsa SL skal være en breddeklubb med fokus på helse, tilhørighet og trivsel. For å stimulere breddeidretten må vi fokusere på rekruttering til sykkelsporten, dette gjennom organiserte aktiviteter for barn/ungdom fra 10 år og oppover. Det er også viktig å fokusere på å beholde de utøverne vi allerede har, ved å tilby et attraktivt aktivitetstilbud til alle aldersgrupper. ​

 

1.2 Visjon:
Sykling for alle Sykling er klubbens hovedaktivitet. Den er hovedsakelig tuftet på de to sykkelgrenene landeveissykling og terrengsykling.

Alle skal føle seg velkomne i klubben

Alle skal få oppleve gleden av å sykle sammen med andre

Alle skal tilbys et aktivitetstilbud som er tilpasset nivå og alder. Sykling er en idrett hvor mange på ulike nivåer kan trene sammen

1.3 Verdier
Morsa SK skal være tuftet på frivillighet. Våre viktigste verdier skal være:

 

1.3.1 Fellesskap
Vi skal ha et godt sosialt miljø med ambisjonen å inkludere alle. I mange sammenhenger er sykling en lagidrett. Det innebærer at vi skal gjøre hverandre gode.

 

1.3.2 Respekt
Vi skal vise respekt. Vi skal vise respekt for trafikkregler og andre trafikanter. Vi skal vise respekt for konkurrenter. Vi skal vise respekt for naturen og grunneiere.

 

1.3.4 Idrettsglede
Idrettsglede for alle er en krevende ambisjon. Den utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Vi har lyktes når alle føler seg velkomne. Og når samhold og ekte glede preger klubbens hverdag.

 

2.0 Rammevilkår og støttefunksjoner
 

2.1 Økonomiske rammevilkår
Klubbenes inntekter er i hovedsak kontingent og avgifter fra medlemmer, lokale aktivitetsmidler (spillemidler), kommunale tilskudd og markedsinntekter, samt inntekter fra arrangementer:

 • Medlemskontingenter

 • Startkontingenter

 • Sponsorinntekter

 • Andre midler gjennom ulike støtteordninger

 

Mål

 • 60 medlemmer innen strategiperiodens utløp

 • 50 deltakere (minst) på våre felles aktiviteter innen strategiperiodens utløp

 • Minst 15 deltakere til aktiviteter som omhandler ISS innen strategiperiodens utløp

 • Bli mer attraktiv som sponsorobjekt

 • Utvikle merkevaren Morsa SK

Tiltak

 

 • Rekrutteringstiltak gjennom de ulike aktivitetene klubben tilbyr

 • Medlemskap i en sykkelklubb gir fordeler i forhold til mulighet for helårs lisens og gode medlemstilbud i form av kjøp av sykkeldrakter og gode tilbud hos sportsforhandlere og andre samarbeidspartnere

 • Utvikle spennende sponsorkonsepter/sponsorpakker med profesjonell oppfølging og gjenytelse

 

2.2 Informasjon og kommunikasjon
Morsa SK skal til enhver tid kommunisere profesjonelt og gi presis informasjon og til omgivelsene, internt og eksternt. Dette skal være med på å styrke sykkelsportens omdømme.

 

Mål

 

 • Utarbeide en kommunikasjonsplan i forhold til potensielle nye medlemmer, nye medlemmer, eksisterende medlemmer og samfunnet for øvrig

 • Relevant og hyppig kommunikasjon til eksisterende medlemmer

 

Tiltak

 

 • Etablere en total og overordnet merkevare- og kommunikasjons-plan

 • Kommunikasjon gjennomføres etter en plan utarbeidet i forhold til aktiviteter og de ulike kanaler som er tilgjengelig (elektronisk nyhetsbrev, hjemmesider, sosiale medier og avis), for egne, betalte og «fortjente» medier.

3.0 Ledelse, organisering og styring
Morsa SK skal videreutvikles til en fremtidsrettet organisasjon som står godt rustet til å møte kommende utfordringer.

 

Dette gjelder spesielt innenfor:

 

 • Medlemsaktiviteter i form av treninger

 • Arrangement som ritt og samlinger

 • Sunn og effektiv drift av Morsa SK i forhold til medlemsregister og økonomi

 

3.1 Mål
Klubben skal til enhver tid drives i henhold til NIF’s gjeldene lover og regler Ressursgrupper organiseres i forhold til klubbens viktigste aktiviteter og mål.

 

3.2 Tiltak
Utarbeide en organisasjonsplan (se NIF organisasjonsplan) som minst dekker områdene definert i strategien. Planen skal til enhver tid være oppdatert.

 • Trenergruppe / Aktivitetsledere

 • Arrangement gruppe

 • Landevei

 • Terreng

 • El-Sykkel gruppe

 • Tandem / Liggesykkel

 • Sponsorgruppe

 • Støttefunksjoner og frivillige

 
 
bottom of page